Tirdzniecības centrs “Pilsētas Pasāža”, Driksas iela 4, Jelgava
Apmeklētāju iekšējās kārtības noteikumi

Tirdzniecības centrs “Pilsētas Pasāža”, Driksas iela 4, Jelgava

Apmeklētāju iekšējās kārtības noteikumi

 • Tirdzniecības centra darba laiks ir katru dienu no plkst. 10:00 līdz 20:00;
 • Pārtikas veikala Mego Supermarket darba laiks ir no plkst. 08:00 līdz 22:00;
 • Izklaides un atpūtas centra darba laiks ir no plkst. 10:00 līdz 22:00;
 • Sporta kluba darba laiks ir no plkst. 06:00 līdz 22:00.
 • TC ir atvērts Apmeklētājiem ar Mājdzīvniekiem. Mājdzīvniekiem ir jābūt nepārtrauktā saimnieka uzraudzībā un pavadā. Mājdzīvnieka īpašnieks un valdītājs uzņemas pilnu atbildību par līdzpaņemto Mājdzīvnieku, tā atstāto netīrību, kā arī Mājdzīvnieku nodarītajiem zaudējumiem un radīto kaitējumu.

Apmeklētājiem TC ir aizliegts:

 • 1. Bojāt TC inventāru, iekārtas, telpaugus, puķu podus, soliņus, atkritumu tvertnes u.c.
 • 2. Piegružot TC, tajā skaitā, bet ne tikai, izmest atkritumus tam neparedzētā vietā vai attiecīgajiem atkritumiem neparedzētā atkritumu urnā.
 • 3. Atrasties TC smērējošā vai smakojošā apģērbā;
 • 4. Traucēt pārējiem TC Apmeklētājiem, tajā skaitā, bet ne tikai, trokšņot, dziedāt, spēlēt mūzikas instrumentus vai lietot skaņu atskaņošanas aparatūru, kā arī fiziski, verbāli vai ar žestiem aizskart citus TC Apmeklētājus.
 • 5. Filmēt vai fotografēt bez iepriekšējas saskaņošanas ar TC vadītāju.
 • 6. Reklamēt jebkāda veida preci un izplatīt reklāmas materiālus bez iepriekšējas saskaņošanas ar TC vadītāju.
 • 7. Veikt jebkāda veida tirdzniecību vai sniegt pakalpojumus bez saskaņošanas ar TC vadītāju.
 • 8. Smēķēt (arī elektroniskās cigaretes) TC, izņemot speciāli apzīmētās vietās.
 • 9. Lietot alkoholiskos dzērienus ārpus tam paredzētajām vietām, kā arī atrasties TC alkoholisko dzērienu, narkotisko vai citu apreibinošo vielu ietekmē, traucējot sabiedrisko kārtību vai drošību.
 • 10. Iebraukt/ braukāt ar skrituļslidām, skrituļdēli, skrejriteni (arī elektroskrejriteni) vai velosipēdu TC, kā arī izmantot automašīnu stāvvietas šīm aktivitātēm.
 • 11. Novietot automašīnas tam neparedzētās vietās, neievērojot satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu prasības (ceļa zīmes, luksofori, signālstabiņi, aizsargbarjeras, gājēju barjeras, vertikālie un horizontālie ceļa apzīmējumi utt.).
 • 12. Ienest TC viegli uzliesmojošas, sprādzienbīstamas vielas.
 • 13. Ienākt TC ar šaujamieročiem, aukstiem ieročiem un speclīdzekļiem, izņemot gadījumos, kad tiek pildīti dienesta pienākumi.
 • 14. Atstāt bez pieskatīšanas savas mantas (maisiņi, somas, koferi, kastes utt.).
 • 15. Nesankcionēti lietot ugunsdzēšamos aparātus, ugunsdrošības trauksmes pogas, ugunsdzēsības skapju aprīkojumu u.c. ugunsdrošības iekārtas, ka arī evakuācijas izejas, izņemot gadījumus, kad TC izcēlies ugunsgrēks vai kāda cita ārkārtas situācija.
 • 16. Atstāt Mājdzīvniekus bez uzraudzības.
 • Apmeklētājam nekavējoties jāpamet TC, izdzirdot ugunsgrēka trauksmes sirēnu vai evakuācijas paziņojumu.
 • Apmeklētājiem ir saistošs un tiem bez nosacījumiem jāizpilda Kārtības uzrauga prasība pamest TC, ja Apmeklētājs ir pārkāpis IKN vai spēkā esošo normatīvo aktu prasības.
 • Kārtības uzraugam ir tiesības neielaist TC, kā arī izraidīt no TC Apmeklētājus, kuri jau iepriekš TC ir pārkāpuši IKN vai spēkā esošo normatīvo aktu prasības.
 • TC info centra tālrunis 27646777.
 • TC pārvaldnieka tālrunis 28637148.
 • TC Kārtības uzraudzības dienesta tālrunis 27846366.
 • TC vadītāja tālrunis 20148833.