Dāvanu kartes

TC Pasāža dāvanu kartes

Gūsti prieku, dāvinot izvēles iespēju!

TC “Pilsētas Pasāža” dāvanu karte ir lielisks veids, kā iepriecināt svētkos savus tuviniekus, draugus, kolēģus un sadarbības partnerus.

Dāvanu kartes pieejamas 10, 15, 20 un 50 EUR nominālvērtībās. Tās iespējams iegādāties TC “Pilsētas Pasāža” informācijas centrā.

Dāvanu karte TC “Pilsētas Pasāža” nevar tikt izmantota norēķiniem pie atsevišķiem tirgotājiem: Mego, Industra Bank, Vynoteka,  Forevers un Klondaika. 

Svarīgākie Dāvanu kartes lietošanas noteikumi: 

DĀVANU KARŠU LIETOŠANAS NOTEIKUMI

Tirdzniecības centra “Pilsētas Pasāža” 

Šie noteikumi nosaka TC “Pilsētas Pasāža” dāvanu karšu lietošanas un izmantošanas kārtību, kas ir saistoša dāvanu karšu Pārdevējam, Pircējiem, Lietotājiem un Tirgotājiem, turpmāk tekstā – Noteikumi.

Definīcijas

Dāvanu kartes līgums – dokumentu kopums, kas reglamentē Pircēja, Lietotāja, Tirgotāja un Pārdevēja tiesības un pienākumus, izdodot, pārdodot, apkalpojot un lietojot Dāvanu karti. Dāvanu kartes līgums sastāv no Dāvanu kartes, Noteikumiem un Dāvanu kartes iegādes čeka. Dāvanu kartes līgums ir saskaņā ar šiem Noteikumiem noslēgta vienošanās starp Pircēju, Lietotāju, Tirgotāju un Pārdevēju par Dāvanu kartes izsniegšanu un izmantošanu, kurā tiek noteikti Pircēja, Lietotāja un Tirgotāja pienākumi, tiesības un atbildība, kas attiecas uz Dāvanu kartes izdošanu, apriti un izlietošanu.

Dāvanu karte – fizisku personu bezskaidras naudas norēķinu līdzeklis, kuram piešķirts un uz kura ir norādīts tā identifikācijas numurs, derīguma termiņš, īsa informācija par tās lietošanas noteikumiem, kuri pilnā redakcijā izvietoti TC “Pilsētas Pasāža” interneta mājaslapā un TC “Pilsētas Pasāža” informācijas centrā, un ar kuru var norēķināties par preci un/vai pakalpojumu TC “Pilsētas Pasāža” veikalos, izņemot atsevišķas tirdzniecības vietas, kas uzskaitītas TC “Pilsētas Pasāža” interneta mājaslapā. 

Derīguma termiņš – 6 (sešu) mēnešu termiņš skaitot no Dāvanu kartes iegādes dienas, kas norādīts uz Dāvanu kartes tās otrā pusē un kura laikā ar Dāvanu kartes palīdzību var apmaksāt preces un/vai pakalpojumus.

Nominālvērtība – uz Dāvanu kartes norādītā vērtība.

Darījums – Pircēja vai Lietotāja finansiāla darbība, ar mērķi veikt samaksu par pirkumu un/vai pakalpojumu, izmantojot Dāvanu karti.

Pircējs – fiziska persona, kura iegādājas Dāvanu karti.

Lietotājs – fiziska persona, kura izmanto Dāvanu karti norēķinoties par preci un/vai pakalpojumu.

Tirgotājs –  juridiska persona, kura piedāvā Pircējam un/vai Lietotajam pakalpojumus TC “Pilsētas Pasāža” un kura pieņem Dāvanu karti Darījuma apmaksai.

Pārdevējs –  SIA “MARNO J”, vien.reģ.Nr.40003529233, pilnvarota persona, kas TC “Pilsētas Pasāža” Informācijas centrā SIA “MARNO J”  vārdā un uzdevumā izplata Dāvanu kartes un pārstāv SIA “MARNO J” attiecībās ar Pircējiem un Lietotājiem.

TC “Pilsētas Pasāža” – tirdzniecības centrs, kas atrodas Jelgavā, Driksas ielā 4, un kurā izvietotas Tirgotāju preču un pakalpojumu sniegšanas vietas, interneta mājaslapas vietnes adrese: www.pilsetaspasaza.lv .

Informācijas centrs –  Dāvanu karšu tirdzniecības vieta TC “Pilsētas Pasāža”, kurā ir iespējams iegādāties Dāvanu kartes, kā arī veikt citas Noteikumos noteiktās darbības.

Dāvanu kartes nozaudēšana – Dāvanu kartes nozaudēšana, nozagšana, mehāniska bojāšana vai iznīcināšana.

Noteikumi

 1. TC “Pilsētas Pasāža” Dāvanu kartes iespējams iegādāties TC “Pilsētas pasāža” Informācijas centrā. Dāvanu kartes iegādes brīdī Pircējs iepazīstas ar Noteikumiem, un tie kļūst saistoši Pircējam. 
 2. Pircējam ir obligāti jāsaglabā Dāvanu kartes iegādes darījuma apliecinošs kases čeks, kas ir vienīgais Dāvanu kartes iegādes pierādījums, ko nepieciešams uzrādīt Pārdevējam Derīguma termiņa pagarināšanas gadījumā.
 3. Dāvanu kartes nominālvērtības ir EUR 10,00 (desmit euro), EUR 15,00 (piecpadsmit euro), EUR 20,00 (divdesmit euro) vai EUR 50,00 (piecdesmit euro), attiecīgā nominālvērtība ir norādīta uz Dāvanu kartes, kuru Pircējs apmaksā Pārdevējam Dāvanu kartes iegādes brīdī Informācijas centrā. 
 4. Uz Dāvanu kartes ir norādīta informācija, ka Dāvanu kartes iegādes brīdī Pārdevējs ir iepazīstinājis  Pircēju ar Noteikumiem, Pircējs tiem pilnībā piekrīt un atsakās turpmāk izvirzīt jebkādas pretenzijas pret Pārdevēju šajā sakarā. Pircējam un Lietotājam ir pienākums pārbaudīt saņemtos čekus un kvītis nekavējoties pēc Dāvanu kartes iegādes un Darījuma veikšanas.
 5. Dāvanu karti ir iespējams izmantot Darījuma veikšanai tikai tās Derīguma termiņa un Nominālvērtības ietvaros. Dāvanu karti var izmantot atsevišķi vai kopā ar citiem maksāšanas līdzekļiem – bankas maksājumu karti vai skaidru naudu.
 6. Norēķinoties ar Dāvanu karti, Pircējam vai Lietotājam Dāvanu kartes Nominālvērtību ir jāizmanto vienā TC “Pilsētas Pasāža” Tirgotāja veikalā un vienā pirkuma reizē. Ja preču un/vai pakalpojumu pirkuma summa pārsniedz Nominālvērtību, veicot Darījumu, Pircējam vai Lietotajam jāpiemaksā šo starpību. Ja preču un/vai pakalpojumu pirkuma summa ir mazāka par Nominālvērtību – šī starpība netiek atmaksāta Pircējam vai Lietotājam. Veicot norēķinu par pirkumu ar Dāvanu karti, tā tiek atdota Tirgotāja veikala darbiniekam. Tirgotāja veikala darbinieks var nepieņemt Dāvanu karti gadījumā, ja tā ir bojāta (nav redzams tās identifikācijas numurs vai derīguma termiņš) un/vai Tirgotāja veikala darbiniekam rodas pamatotas aizdomas, ka Dāvanu karte ir viltota. Šajā gadījumā Pircējam jāvēršas Informācijas centrā un pēc Pārdevēja pieprasījuma jāsniedz rakstveida paskaidrojums, tajā fiksējot radušos situāciju un visus apstākļus. 
 7. Dāvanu karti nav iespējams apmainīt pret naudu.
 8. Nozaudēta vai bojāta Dāvanu karte netiek atjaunota.
 9. Dāvanu karti, kurai beidzies Derīguma termiņš ne vairāk kā 1 (vienu) mēnesi, ir iespējams pagarināt uz termiņu, kas nepārsniedz 3 mēnešus no Dāvanu kartes  Derīguma termiņa beigām. Dāvanu karti atbilstoši šī punkta nosacījumiem iespējams pagarināt tikai vienu reizi. Dāvanu karti, kurai ir beidzies Derīguma termiņš vairāk kā 1 (vienu) mēnesi, nav iespējams atjaunot, un Pārdevējam samaksātā nauda par Dāvanu kartes iegādi netiek atgriezta atpakaļ Pircējam, un Pircējs atsakās turpmāk izvirzīt pretenzijas pret Pārdevēju šajā sakarā. 
 10. Dāvanu karte ir anonīma un uz tās netiek norādīts Pircēja vai Lietotāja vārds un uzvārds.
 11. Pircējam ir tiesības nodot Dāvanu karti lietošanā jebkurai trešajai personai – Lietotājam – vai arī lietot to pašam. Nododot Dāvanu karti Lietotājam, Pircējam ir pienākums Lietotāju iepazīstināt ar  Noteikumiem. Lietotājs iegūst visas Lietotāja tiesības un pienākumus ar Dāvanu kartes saņemšanas brīdi. 
 12. Pircējs un/vai Lietotājs uzņemas visus riskus par Dāvanu kartes nozaudēšanu vai iespējamo bojāeju ar brīdi, kad Dāvanu karte tiek izsniegta Pircējam un/vai Lietotājam atbilstoši šiem Noteikumiem.
 13. Jebkādas pretenzijas par Dāvanu kartes iegādi un Darījumiem ar Dāvanu kartēm Pircējam un/vai Lietotājam ir tiesības iesniegt Informācijas centrā Noteikumos noteiktajā kārtībā un termiņā. Pretenzijas ir jāsniedz rakstveidā, norādot pretenzijas iesniedzēja vārdu, uzvārdu, personas kodu un kontaktinformāciju, Dāvanu kartes numuru, Darījumu vai datus, kurus pretenzijas iesniedzējs apstrīd, faktus un apstākļus, kas pamato pretenziju, un pretenzijas iesniedzēja prasījumu.
 14. Pretenzijas tiek izskatītas, un 45 (četrdesmit piecu) dienu laikā pēc to saņemšanas tiek sniegta pamatota atbilde par pretenziju. Pretenzijas, kuras neatbilst šo Noteikumu prasībām, netiek izskatītas. Noteikumos paredzētajos gadījumos pretenzijai ir jāpievieno Dāvanu karte, ar kuru ir saistīta pretenzija. Ja pretenzija tiek atzīta par pamatotu, tad Pārdevējs vai nu atjauno esošās Dāvanu kartes darbību vai nu izsniedz pretenzijas iesniedzējam jaunu Dāvanu karti ar Nominālvērtību, kas atbilst par pamatotu atzītajai summai. 
 15. Visi strīdi, kas Pārdevējam, Pircējam un Lietotājam rodas sakarā ar Dāvanu kartēm vai Noteikumiem, jebkuras mantiska vai nemantiska rakstura nesaskaņas vai prasības, kas izriet no šiem Noteikumiem, tiks izskatītas Latvijas Republikas tiesā.

Papildus jautājumus variet uzdot TC „Pilsētas Pasāža” informācijas centrā pa tālr. +371 27646777 vai rakstot pilsetas.pasaza@marnoj.lv .